Tất cả các sản phẩm

Khay nhôm tròn 670ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm tròn 1020ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm tròn 130ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm tròn 130ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm tròn 250ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm vuông 540ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm vuông 1370ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm vuông 180ml (GIÁ SỈ)
Khay nhôm vuông 325ml (GIÁ SỈ)

Ly nhôm nhỏ

Liên hệ

Ly nhôm lớn

Liên hệ
Khay nhôm chữ nhật 320ml
Khay nhôm chữ nhật 650ml
Khay nhôm chữ nhật 750ml